شاخه ها

خبرنامه

میکروسکوپ مدل B-383DK اپتیکا بزرگنمایی

میکروسکوپ مدل B-383DK اپتیکا

میکروسکوپ سه چشمی دارک فیلد

جزییات بیشتر

Wide Field: 10X/20 mm. Objectives: 4x, 10x, 40x, Planachromatic 100x (oil). Condenser:N.A.1.25 Abbe and extra N.A.1.36 darkfield type with built-in X-LED3. Illuminator:X-LED3, with manual brightness control.