شاخه ها

خبرنامه

A&D ترازو و ویسکومتر بزرگنمایی

A&D ترازو و ویسکومتر

ترازوهای حساس آزمایشگاهی و ویسکوزیمتر ارتعاشی

جزییات بیشتر

این کمپانی دارای ترازوهای حساس میباشد و همچنین ویسکوزیمتر ارتعاشی و رئومتر یکی از محصولات این کمپانی میباشد HL 200, HL 400, EK 300I, EK 600 i, EK 12KI, EK 410I, EK 200I, EK 120I, Ek 1200i, EK 2000 i, EK 3000i, EK 4100i, EK 6100i, EK 6000i, Ew 150 i,ew 1500i, EW 12ki, FX 300i, FX 3000i, GF 300, GF 3000, GF 600, GF 400,HR 200, GR 201, GR 202, HR 250 AZ, MA 50 , RV 10000, SV viscometer