شاخه ها

خبرنامه

ویسکوبال (Hoppler) بزرگنمایی

ویسکوبال (Hoppler)

جهت تعیین ویسکوزیته گازها و سیالات نیوتنی شفاف دارای۶ عدد توپ ضد زنگ