شاخه ها

خبرنامه

تجهیزات فیزیک بزرگنمایی

تجهیزات فیزیک

این مجموعه شامل لوازم فیزیک میباشد لازم به ذکر است شرکت کیمیا تجهیز طایی تجهیز کننده لوازم فیزیک از جمله فیزیک حرارت، انداره گیری، فیزیک مغناطیس ، فیزیک دینامیک،الکترونیک وفیزیک مدرن میباشد