شاخه ها

خبرنامه

BGD558 Spectrophotometer رنگ سنج  بزرگنمایی

BGD558 Spectrophotometer رنگ سنج

BGD558 series Spectrophotometer
دستگاه اسپکتروفتومتر جهت صنعت رنگ چاپ پوشش ها و کوتینگ

جزییات بیشتر

از کمپانی biuged
اسپکت با قابلیت تشخیص
opacity,brightness,yellowness,whiteness,L*,a*,b*