شاخه ها

خبرنامه

دستگاه اندازه گیری الکتریسیته ساکن مدل FMX-004 کمپانی SIMCO هلند بزرگنمایی

دستگاه اندازه گیری الکتریسیته ساکن مدل FMX-004 کمپانی SIMCO هلند

دستگاه پرتابل دیجیتال اندازه گیری الکتریسیته ساکن

جزییات بیشتر

AUTO: 0 - ±1.49 kV (low range); ±1.0 kV to ±30.0 kV (hi range) HI Range: 0 - ±30.0 kV LOW Range: 0 - ±3.00 kV Ion Balance: 0 - ±300V Measuring Distance: 1" ± 1/64" (25mm ± 0.5mm); LEDs guide for correct distance (between charged object and fieldmeter)