شاخه ها

خبرنامه

انواع کوره های کمپانی NABERTHERM آلمان بزرگنمایی

انواع کوره های کمپانی NABERTHERM آلمان

کوره با رنج دمایی 1100 درجه 1200 درجه 1600 درجه

جزییات بیشتر

14 لیتری/1100 درجه 5لیتری/1100 درجه 9لیتری/1100 درجه 5لیتری/1200 درجه 9لیتری/1200 درجه 3 لیتری/1600 درجه LHTC(T) 03/14-1400 c LHTC(T) 08/14-1400 c LHTC(T) 03/15-1500 c LHTC(T) 08/15-1500 c LHTCT 01/16-1550 c LHTC(T) 03/16-1600 c LHTC(T) 08/16-1600 c