شاخه ها

خبرنامه

روتاری اواپراتور RV10 از آیکا آلمان بزرگنمایی

روتاری اواپراتور RV10 از آیکا آلمان

The RV 10 digital represents the continual enhancement of the IKA RV 10 Rotary Evaporator line

جزییات بیشتر

روتاری اواپراتور با سرعت:
20 - 280 rpm
با دمای
180