شاخه ها

خبرنامه

سانتریفیوژ 6 شاخه PRP بزرگنمایی

سانتریفیوژ 6 شاخه PRP

سانتریفیوژ 6 شاخه 20 میلی با دور 4000 جهت PRP

جزییات بیشتر

Low Speed Centrifuge