شاخه ها

خبرنامه

اسپکتروفوتومتر DR 6000 از کمپانی HACH امریکا بزرگنمایی

اسپکتروفوتومتر DR 6000 از کمپانی HACH امریکا

اسپکتروفوتومتر DR 6000 یک پرتویی که بیشتر در آزمایشات آب و فاضلاب و همچنین پساب به کار گرفته میشود