شاخه ها

خبرنامه

اسپکتروفوتومتر 2100 تک پرتویی و UV/VIS بزرگنمایی

اسپکتروفوتومتر 2100 تک پرتویی و UV/VIS

اسپکتروفوتومتر تک پرتویی 2100s با طول موج از 190 تا 1100 با پهنای باند مناسب یووی ویزیبل