شاخه ها

خبرنامه

انکوباتور آلمانی بزرگنمایی

انکوباتور آلمانی

این نوع دستگاه بیشتر در آزمایشگاه میکروبی مورد استفاده قرار میگیرد