شاخه ها

خبرنامه

OLYMPUS CKX41 & CKX31 میکروسکوپ اینورت بزرگنمایی

OLYMPUS CKX41 & CKX31 میکروسکوپ اینورت

Pre-centered phase contrast: 4X, 10X/20X/40X, empty slot