شاخه ها

خبرنامه

اسپکتروفوتومتر DR 3900 یو وی بزرگنمایی

اسپکتروفوتومتر DR 3900 یو وی

این دستگاه تک پرتویی و مناسب برای آزمایشات آب میباشد
DR3900 UV/VIS