شاخه ها

خبرنامه

D500 Homogenizer  هموژنایزر بافت ازdragon بزرگنمایی

D500 Homogenizer هموژنایزر بافت ازdragon

Speed range:
10,000-29,000rpm
Sample volume range:
10 - 5000ml