شاخه ها

خبرنامه

همزن مکانیکی OS20PRO بزرگنمایی

همزن مکانیکی OS20PRO

Maximum stirring capacity
20 Liters
Speed range
50-2200rpm
Viscosity maximum
10000mPas
OS20 Pro Digital Overhead Stirrer