شاخه ها

خبرنامه

 MS-H280-Pro هیتر استیرر از کمپانی دراگون بزرگنمایی

MS-H280-Pro هیتر استیرر از کمپانی دراگون

Ceramic coated steel plate model
25 - 280°C
100-1500rpm
LED display
PT-1000 sensor option