شاخه ها

خبرنامه

حمام سیرکوله TC 650AP از 20 - تا 200 درجه سانتیگراد  بزرگنمایی

حمام سیرکوله TC 650AP از 20 - تا 200 درجه سانتیگراد

Maximum temperature up to 200°C
Variable speed pump