شاخه ها

خبرنامه

دستگاه اندازه گیری انتقال حرارت نانو سیالات KD2 از کمپانی DECAGON بزرگنمایی

دستگاه اندازه گیری انتقال حرارت نانو سیالات KD2 از کمپانی DECAGON

دستگاه اندازه گیری انتقال حرارت نانو سیالات
KD2 از کمپانی DECAGON