شاخه ها

خبرنامه

اسپکتروفوتومتر 2150 یو وی بزرگنمایی

اسپکتروفوتومتر 2150 یو وی

اسپکتروفوتومتر 2150
200 to 1000 nm
پهنای باند 4 نانومتر