شاخه ها

خبرنامه

رئومتر مدل PVS از کمپانی بروکفیلد آمریکا بزرگنمایی

رئومتر مدل PVS از کمپانی بروکفیلد آمریکا

رئومتر مدل PVS
از این رئومتر برای اندازه گیری سریع و آسان ویسکوزیته سیال در دما و فشارهائی که سیال تبخیر می شود، استفاده می شود.