شاخه ها

خبرنامه

اسپکتروفوتومتر ویزیبل سری 1200 از کمپانی یونیکو بزرگنمایی

اسپکتروفوتومتر ویزیبل سری 1200 از کمپانی یونیکو

اسپکت ویزیبل برای ناحیه مرئی
325 to 1000 nm
پهنای باند 5 نانومتر