شاخه ها

خبرنامه

ترازوآزمایشگاهی NBL 4602i و NBL 4602e از کمپانی آدام  انگلستان NIMBUS 0. 01 تا 4600 گرم بزرگنمایی

ترازوآزمایشگاهی NBL 4602i و NBL 4602e از کمپانی آدام انگلستان NIMBUS 0. 01 تا 4600 گرم

NBL 4602i 0.01 to 4600 gr اتوکالیبره
NBL 4602e 0.01 to 4600 gr کالیبراسیون خارجی