شاخه ها

خبرنامه

brookfield viscometer

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمیباشد
brookfield viscometer

این کمپانی دارای انواع ویسکومتر های چرخشی و رئومتر، حمام سیرکوله ویسکومتر کربس و سیستم دمایی ترموسل میباشد و در زمینه...

بیشتر

زیرشاخه‌ها

 • DV-E

  این ویسکومتر به صورت نیمه دیجیتال بوده و برای مقادیر ویسکوزیته یک تا دو میلیون سانتی پوآز و یا در سری آر آن برای مقادیر صد تا 13 میلیون سانتی پوآز استفاده میگردد.

 • DV-1 Prime

  این ویسکومتر برای رنج یک تا 2 میلیون مناسب بوده و در سری آر آن برای رنج صد تا سیزده میلیون مورد استفاده قرار میگیرد.

 • DV2-T

  این ویسکومتر دارای پراب دما و برای رنج یک تا شش میلیون سانتی پوآز و در سری آر آن برای رنج صد تا چهل میلیون مورد استفاده قرار میگیرد

 • DV3T

  این دستگاه دارای رنج یک تا شش میلیون سانتی پوآز بوده و به عنوان رئومتر استفاده میگردد.

 • KU2 KREBS VISCOMETER

  این ویسکومتر بر اساس واحد کربس میباشد و معمولا برای رنگ و رزین مورد استفاده قرار میگیرد The KU-2 Viscometer displays, Krebs units, gram units and centipoise for paints, coatings and inks. .

 • CAP 1000,2000

  سیستم این نوع ویسکومتر کن اند پلیت میباشد و برای رنج های مختلف با مقادیر نمونه کم استفاده میگردد.

 • R/S plus Cone/plat

  RST Plus Controlled Stress Rheometer RST Plus Soft Solids Tester R/S Portable Rheometer

 • Gel Timer DV2T Instrument

  Gel Timer DV2T Instrument

 • KU-3 Viscometer

  KU-3 Viscometer The KU-3 Viscometer displays, Krebs units, gram units and centipoise for paints, coatings and inks.