مشخصات کالا

اسپکتروفتومتر دابل بیم یووی ویزیبل UV-VIS 6850 کمپانی JENWAY

اسپکتروفتومتر دابل بیم یووی ویزیبل  UV-VIS 6850جهت اندازه گیری جذب سیالات در ناحی مرئی

Wavelength range 190 to 1100nm
Wavelength resolution 0.1nm
Wavelength accuracy ± 0.3nm (at 0.5 and 1nm bandwidth) ± 0.5nm (at 2, 4 and 5nm bandwidth)
Wavelength reproducibility ± 0.2nm
Spectral bandwidth Variable 0.5, 1, 2, 4, 5nm
Photometric range – 0.3 to 3.0A 0 to 200T
Photometric accuracy ± 0.002A (0- 0.5A) ± 0.3 T (0- 100T)
Photometric reproducibility ± 0.001 Abs (0 to 0.5 Abs) ± 0.002 Abs (0.5 to 1.0 Abs) 0.15T (0- 100T)
Resolution 0.1T, 0.001A

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

اسپکتروفتومتر دابل بیم یووی ویزیبل UV-VIS 6850 کمپانی JENWAY