مشخصات کالا

ترازو یک دهم با کفه بزرگ سری PGL از کمپانی آدام انگلستان

Applications

– Weighing – Parts counting
– Percentage weighing
– Check weighing
– Density determination
– Below balance weighing

دسته:

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

ترازو با دقت 0.1 گرم PGL 8001تا 8 کیلوگرم

ترازو با دقت 0.1 گرم PGL 12001  تا 12 کیلوگرم

ترازو با دقت 0.1 گرم PGL 10001 تا 12 کیلوگرم با کفه 40 در 40

ترازو با دقت 0.1 گرم PGL 15001 تا 15 کیلوگرم

ترازو با دقت 0.1 گرم PGL 20001 تا 20کیلوگرم

ترازو با دقت 0.1 گرم PGL 30001 تا 20 کیلوگرم