مشخصات کالا

رئومتر فرکانسی OSCILLATORY RHEOMETER کمپانی Brookfield آمریکا

Min Torque: 5μNm

Max Torque: 100mNm

Resolution of Torque: 0.02μNm

Min speed: 0.001rpm

Max speed: 1500rpm

Min frequency: 0.001 Hz / 0.006 rad/s

Max frequency: 20 Hz / 126 rad/s

Measurement systemCylinder /Cone Plate

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

رئومتر فرکانسی OSCILLATORY RHEOMETER کمپانی Brookfield آمریکا