مشخصات کالا

رئومتر ویسکومتر چرخشی DV next بروکفیلد آمریکا

مخصوص ژل تایمر، رئومتری کرم و خمیر دندان، دارای برنامه ریزی

LV is for low viscosity materials and can measure the thinnest materials. Typical examples include inks, oils, and solvents.
RV is for medium viscosity materials than those measured with an LV torque. Typical examples include creams, food, and paints.
HA is for higher viscosity materials than those measured with an RV torque. Typical examples include gels, chocolate and epoxies.
HB is for even higher viscosity materials than those measured with an HA torque spring. Typical examples include asphalt, caulking compounds, and molasses.

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

رئومتر ویسکومتر چرخشی DV NEXT بروکفیلد آمریکا

رئومتر DV3TLV, DV3TRV, DV3THA, Dv3THB

رئومتر ویسکومتر روتاری LVDV3 ULTRA,RVDV3 ultra, HADV3 ULTRA, HBDV3ultra